održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84; 091/26.20.310       e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Moduli izobrazbe

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

 

Uvjeti za pohađanje edukacije

Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/2012) za izobrazbu u sklopu modula za profesionalne korisnike se može prijaviti punoljetna osoba ako ima:

 • završenu osnovnu školu u trajanju od 8 godina
 • navršenih 18 godina

Iznimno od gore navedenog za izobrazbu u sklopu modula za profesionalne korisnike, koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu može se prijaviti osoba:

a) za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

 • diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
 • preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

b) za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i sa najmanje završenom:

 • srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

Za izobrazbu u sklopu modula za distributere može se prijaviti:

a) za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

 • diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
 • preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
 • stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

b) za distributera – zaposlenika/radnika sa najmanje završenom:

 • srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine.

Za izobrazbu u sklopu modula za savjetnike se može prijaviti osoba s najmanje završenim:

 • diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
 • preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
 • stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika

Uz navedeno za modul savjetnika može se prijaviti i osoba sa najmanje
završenom:

 • srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera uz odslušane predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača.