održiva uporaba pesticida

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša   -    Put Duilova 11, Split   -    tel: 021/43.44.84      e-mail: pesticidi@krs.hr 


Naslovna stranica

Provedba edukacije

Moduli izobrazbe

Predavači

Cijena i plaćanje

Uvjeti za pohađanje

Dokumentacija i organizacija

  Ugovoreni i ovlašteni predavači i stručnjaci
  1. doc. dr. sc. Elda Vitanović
  2. dr. sc. Katja Žanić
  3. doc. dr. sc. Frane Strikić
  4. doc. dr. sc. Mira Radunić
  5. dr. sc. Tatjana Klepo
  6. doc. dr. sc. Miro Katalinić
  7. mr.sc. Ivana Župić
  8. Pavao Uljević, dipl. ing. agr.
  9. mr. sc. Stipe Ivić